Megami Tensei Wiki
Advertisement
Megami Tensei Wiki

{{tl|(template name)|style=1(optional: change the text to monospaced typeface)|(parameter name and value)|(parameter name and value)|...}}

{{Stats|<game title abbreviation>|<image>}}